Internetinės parduotuvės www.booo.lt

Pirkimo sąlygos ir taisyklės

1. Sąvokos
1.1. Pardavėjas – juridinis asmuo MB „Stiliaus detalės“ “, juridinio asmens kodas 304981742, PVM mokėtojo kodas LT100012104119, registruotos buveinės adresas Didlaukio g. 90-26, LT-08332 Vilnius.
1.2. Booo.lt – tinklapis, esantis adresu www.booo.lt, kuriame yra parduodamos Pardavėjo prekės.
1.3. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo.
1.4. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.
1.5. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
1.6. Taisyklės – šios „Pirkimo sąlygos ir taisyklės“ www.booo.lt, kurios yra taikomos kiekvienam Pirkėjo apsipirkimui Booo.lt ir kiekvienai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaromai Pirkimo-pardavimo sutarčiai.
1.7. Privatumo politika – Booo.lt patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Booo.lt. Booo.lt privatumo politika neapima Asmens duomenų tvarkymo, kai tokius duomenis tvarko Pardavėjas. Asmens duomenų tvarkymas, kurį atlieka Pardavėjas atliekamas Pardavėjo nustatyta tvarka. Prieš įsigyjant prekes ir sudarant šią sutartį su Pardavėju Pirkėjas turėtų atidžiai susipažinti su Pardavėjo taikoma asmens duomenų tvarkymo politika.
1.8. Sutartis – Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma atitinkamų Prekių pirkimo-pardavimo sutartis, kuri laikoma sudaryta nuo Užsakymo pateikimo momento. Laikoma, kad kiekvienos Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos Sutarties sąlygos yra identiškos užsakymo pateikimo metu galiojančioms Taisyklių sąlygoms ir tokios Sutartys visada šalių vykdomos pagal užsakymo pateikimo metu galiojusias Taisykles.
1.9. Užsakymas – Prekių užsakymas, kuriame yra nurodomos Pirkėjo pageidaujamos įsigyti Prekės iš Pardavėjo, nurodomos tame pačiame užsakyme.

2. Bendrosios nuostatos
2.1. Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Susipažinau su prekių pirkimo – pardavimo Booo.lt taisyklėmis ir su jomis sutinku“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu Booo.lt susijusios sąlygos.
2.2. Pirkti Booo.lt turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.3 punkte. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles ir susipažinęs su Privatumo politika (Taisyklių 2.4 punktas) bei Booo.lt naudojimosi Taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes Booo.lt.
2.3. Pasikeitus rinkos sąlygoms ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Booo.lt turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie tai Pirkėjai bus informuojami www.booo.lt formuodami prekių krepšelį, tačiau visais atvejais, po Taisyklių atnaujinimo, Pirkėjas pateikti užsakymą gali tik tokiu atveju, jeigu susipažįsta ir patvirtina naujos redakcijos Taisykles.
2.4. Pirkėjas privalo susipažinti su Booo.lt patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika. Pirkėjo Asmens duomenys taip pat bus perduodami Pardavėjui, iš kurio Pirkėjas perka Prekes ir tokie Asmens duomenys bus tvarkomi Pardavėjo, nurodyto užsakyme, nustatyta tvarka, taip pat laikantis tarp Booo.lt ir Pardavėjo sutartimi prisiimtų saugumo įsipareigojimų dėl asmens duomenų saugumo užtikrinimo.
2.5. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

3. Prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas
3.1. Pirkėjas gali užsisakyti prekes Booo.lt pasirinkdamas vieną iš šių būdų:
3.1.1. internetu www.booo.lt;
3.1.2. telefonu;
3.1.3. elektroniniu paštu;
3.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes vienu iš Taisyklių 3.1.1 – 3.1.3 punktuose nurodytų būdų, atitinkamuose Booo.lt sistemoje pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis, kurie Booo.lt tvarkomi Privatumo politikoje numatyta tvarka.
3.3. Prekių užsakymai, pateikti telefonu ar el. paštu, vykdomi Taisyklių nustatyta tvarka ir jiems taikomos Privatumo politikos nuostatos. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka su Taisyklėmis ir jų taikymu.
3.4. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis. Pirkėjas informuojamas apie užsakymo patvirtinimą pateikiant pranešimą Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu.
3.5. Pirkėjo užsakytos prekės naudojimo instrukcija lietuvių kalba pateikiama prekės aprašyme. Visa esminė informacija apie prekę ir jos savybes yra pateikiama Pardavėjo prekės aprašyme.
3.6. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas Booo.lt bei Pardavėjo duomenų bazėje jų privatumo politikoje nustatyta tvarka.

4. Pirkėjo teisės
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsisakyti paslaugas Booo.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.4. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.
4.5. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, Booo.lt naudojimosi taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

5. Pirkėjo įsipareigojimai
5.1. Pirkėjas, naudodamasis Booo.lt, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos, Booo.lt naudojimosi taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Booo.lt, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų. 5.2. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ar paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pasirinkęs atsiimti prekes asmeniškai iš anksto sutarus vietą , laiką ir gavęs patvirtinimą iš Pardavėjo elektroniniu paštu, Pirkėjas privalo jas atsiimti sutartu laiku, sutartoje vietoje.

6. Pardavėjo teisės
6.1. Pardavėjas ir Booo.lt turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2.1 ar 8.2.2 punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.
6.2. Kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 8.2.3 punkte numatytą apmokėjimo būdą, Pardavėjas, per Booo.lt, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais rekvizitais. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pirkėjo užsakymas gali būti anuliuojamas neįspėjus iš anksto jei: i) jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas po užsakymo pateikimo arba ii) jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos Pardavėjo nurodytu terminu arba iii) jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui sutikimo jo asmens duomenų tikrinimui.

7. Pardavėjo įsipareigojimai
7.1. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo užsakymus vykdyti šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir komunikuoti su Pirkėju Booo.lt tinklapio priemonėmis (kai užsakymas buvo pateiktas 3.1.1 punkte numatytų būdu) arba Pirkėjo kontaktiniais duomenimis, kuriuos nurodo Pirkėjas (kai užsakymas buvo pateiktas vienu iš 3.1.2-3.1.3 punktuose numatytų būdų).
7.2. Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai Booo.lt sistemoje suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.228-7 straipsnyje.
7.3. Pardavėjas ir Booo.lt įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos, Booo.lt naudojimosi taisyklėse ir Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka.
7.4. Booo.lt įsipareigoja iki užsakymo pateikimo informuoti Pirkėją apie užsakymo įvykdymui reikšmingų Booo.lt funkcijų sustabdymą ar nutraukimą. Informacijos pateikimas elektroniniu laišku yra laikomas tinkamu informavimu. Kai Pirkėjo užsakymas jau yra priimtas vykdyti, apie šio užsakymo įvykdymui reikšmingų Booo.lt funkcijų sustabdymą ar nutraukimą Pirkėjas informuojamas vienu iš Pirkėjo nurodytų kontaktinių duomenų (telefonu, SMS žinute arba el. paštu).
7.5. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.
7.6. Išimtiniais atvejais, esant objektyviai pagrįstoms aplinkybėms, kurių Pardavėjas negalėjo iš anksto numatyti ir kontroliuoti, prekių pristatymas gali vėluoti arba tapti neįmanomas. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju dėl tolimesnio jo užsakymo vykdymo galimybių. Pardavėjas gali Pirkėjui pasiūlyti panašią arba analogišką prekę, kurią parduoda kitas Pardavėjas apie tai informuojant vienu iš Pirkėjo nurodytų kontaktinių duomenų (telefonu, SMS žinute arba el. paštu). Pirkėjui nesutikus, kad konkretaus Pardavėjo prekė būtų pakeista kito Pardavėjo parduodama panašia ar analogiška preke, Pardavėjas, kuris negali pristatyti Pirkėjo išsirinktos prekės, įsipareigoja nedelsiant grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus ne vėliau kaip per 5 d. d., jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.
7.7. Tuo atveju, jeigu per 3 (tris) darbo dienas nuo pasiūlymo pateikimo, Pirkėjas vienu iš Booo.lt elektroninės prekybos tinklapyje nurodytų kontaktų patvirtino, jog sutinka, kad prekė būtų pakeista į kito Pardavėjo parduodamą prekę, pirminis Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui jo sumokėtas lėšas už prekę, kurios pirminis Pardavėjas negali pristatyti, ir kompensuoti kainų skirtumą.
7.8. Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti Pirkėjui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.
7.9. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
8.1. Prekių kainos Booo.lt nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį bei kitus mokesčius, jeigu tokie būtų taikomi.
8.2. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų (pasirinkimas gali būti ribojamas, todėl galutinis atitinkamam užsakymui taikytinų atsiskaitymo būdu sąrašas nurodomas prie atitinkamo užsakymo): 8.2.1. stripe platformos įdiegtos www.booo.lt siūlomais būdais (pvz. banko kortele)
8.2.2. banko pavedimu;
8.2.3. grynaisiais pinigais ar banko kortele prekių pristatymo/atsiėmimo metu;
8.2.4. kitais Booo.lt tinklapyje nurodytais būdais
8.3. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes patvirtinamas prekių užsakymas.
8.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekėms taikomi garantijos dokumentai, jam gali būti pateikiamos fiziniu būdu kartu su prekėmis arba elektroniniu būdu Pirkimo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo įvykdymo. PVM sąskaitose faktūrose nurodomi Pardavėjo rekvizitai, pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.
8.5. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis gali tik išimtiniais atvejais dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių esminių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams). Jeigu kainos keitimo priežastys yra pagrįstos ir tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekės nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per Booo.lt per 2 (dvi) darbo dienas Booo.lt elektroninės prekybos tinklapyje nurodytais kontaktais Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui visas jo sumokėtas sumos pagal tokį anuliuotą užsakymą. Kainos keitimo priežasčių pagrįstumas yra vertinamas kiekvienu konkrečiu atveju.
8.6. Pirkėjui išsirinkus kelių skirtingų Pardavėjų prekes, Pirkėjo prekių krepšelis gali būti išskaidomas į atskirus prekių krepšelius pagal kiekvieną Pardavėją ir pagal tokius krepšelius formuojant atskirus užsakymus. Tokio išskaidymo atveju konkrečiam užsakymui tenkančių papildomų paslaugų (pvz., prekių pristatymo, užnešimo ir pan.) kaina proporcingai išskaidoma atskiriems užsakymams.
8.7. Pirkėjui į krepšelį įsidėjus kelių skirtingų Pardavėjų prekes, Pirkėjo prekių krepšelis yra išskaidomas ir kiekvieno Pardavėjo prekėms įsigyti suformuojami atskiri užsakymai, t. y. Pirkėjas su kiekvienu Pardavėju sudaro atskirą Sutartį. Atitinkamai kiekvieno atskiro užsakymo vykdymas bei užsakymui tenkančios papildomos paslaugos atitinkamai išskaidomos atskiriems užsakymams, todėl gali skirtis nuo paslaugų kainos, nurodytos konkrečios prekės aprašyme.

9. Prekių pristatymas
9.1. Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių pateikimo būdų, įvardytų konkrečiame Pardavėjo parduodamos prekės pasiūlyme.
9.2. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo paslaugą:
9.2.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą (adresą ar paštomatą).
9.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Jei Pirkėjas prekių pats nepriima nors prekės yra pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pardavėjas turi teisę perduoti prekes Pirkėjo nurodytu adresu esančiam kitam asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.
9.2.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
9.3. Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai Vilniuje pagal išankstinį susitarimą.
9.3.1. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu, kad prekes galima atsiimti. Tikslus laikas ir vieta Vilniaus mieste nustatoma abipusiu Pirkėjo ir Pardavėjo sutarimu. Susitarimas įvykdomas telefonu arba elektroniniu paštu.
9.3.2. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).
9.4. Jei Pirkėjas užsakymo teikimo metu pasirenka Prekių pristatymą į Omniva paštomatą, DPD Pickup terminalą arba į LP EXPRESS siuntų savitarnos terminalą:
9.4.1. Omniva, DPD Pickup paštomatuose arba LP EXPRESS siuntų savitarnos terminaluose galima atsiimti prekes, kurios sveria mažiau nei 30 kg. Sunkesnės nei 30 kg prekės į paštomatus ir į siuntų savitarnos terminalus nėra pristatomos.
9.4.2. Siunta iš Omniva paštomato turi būti atsiimta per 7 (septynias) kalendorines dienas po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu, kad prekę galima atsiimti. Siunta iš LP EXPRESS ar DPD Pickup siuntų savitarnos terminalo turi būti atsiimta per 5 (penkias) kalendorines dienas po to, kai kurjeris informavo Pirkėją, kad prekę galima atsiimti.
9.5. Išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas.
9.6. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių ir/arba nepriklausomų nuo Pardavėjo, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
9.7. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su kurjeriu, o prekių fizinio atsiėmimo atveju – su Booo.lt, arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, be pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista (-os) ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti prekės perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant kurjeriui, o prekių fizinio atsiėmimo atveju – Booo.lt ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės (-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, kai tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų tik tuomet jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.
9.8. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.
9.9. Jei remiantis Taisyklių 9.2 – 9.4 punktais Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už prekes ir jų pristatymą, atstovai susisiekia su Pirkėju dėl kito prekių pristatymo laiko ir/ar būdo. Jei Pirkėjas vis tiek neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atliktus banko pavedimus ir prekių pristatymo mokestį, jeigu jis buvo taikomas.
9.10. Jei remiantis Taisyklių 9.2 – 9.4 punktais Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas nebuvo sumokėjęs už prekes, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, o užsakymas anuliuojamas.

10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas
10.1. Kiekvienos Pardavėjo Booo.lt parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
10.2. Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės. Prekė atitinka vartojimo pirkimo pardavimo sutartį, jei:
10.2.1. prekė atitinka Pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir prekė, kurią Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį reklamuodamas tą prekę Booo.lt;
10.2.2. prekė tinka naudoti tam, kam tokios rūšies prekės paprastai naudojamos;
10.2.3. prekė atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio prekėms ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal prekės pobūdį ir daikto gamintojo, jo atstovo ar pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą ir daiktų ženklinimą, dėl daikto konkrečių savybių.
10.3. Booo.lt neatsako už tai, kad Booo.lt parduodamos prekės savo dydžiu, forma, atspalviu, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, atspalvio ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo valios. Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinės. Originalių produktų atspalviai, užrašai, parametrai, matmenys, dydžiai, funkcijos, ir/ar bet kurios kitos savybės dėl savo vizualinių ypatybių gali atrodyti kitaip negu realybėje, todėl prašome vadovautis prekių savybėmis, kurios nurodytos prekių aprašymuose. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.
10.4. Pardavėjas skirtingoms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose ar kartu su prekės sąskaita-faktūra, kuri atitinka garantinį lapą.
10.5. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai.
10.6. Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų (išskyrus nesudėtingus prekių veikimo patikrinimus, nereikalaujančius specialių žinių):
10.7. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

11. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties
11.1. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, prekes įsigijus www.booo.lt tinklalapyje:
11.1.1 Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui. Atkreipiame dėmesį, kad šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių dėl:
11.1.1.1. prekės, kuri pagaminta pagal Pirkėjo nurodytas specifikacijas arba aiškiai pritaikyta jo asmeninėms reikmėms;
11.1.1.2. prekės, kuri po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;
11.1.1.3 dėl paslaugų, kurios Pirkėjui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas Pirkėjo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai Pardavėjas visiškai įvykdys sutartį.
11.2 Gavęs prekes Pardavėjas įsipareigoja pakeisti jas tomis pačiomis prekėmis tik Pirkėjo nurodytos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie norą pasinaudoti šia teise, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui, šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.
11.3 Pinigai už prekę grąžinami Pirkėjui tokiu pačiu būdu, kokiu Pirkėjas mokėjo už prekę jos įsigijimo metu, nebent Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip. Pirkėjas visais atvejais turi teisę reikalauti, kad pinigai būtų grąžinti į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą.
11.4. Pasinaudojus Taisyklių 11.1.-11.2 punktuose įtvirtintomis teisėmis Pirkėjui grąžinama: prekės kaina, administracinis mokestis, jei buvo taikytas, bei prekių pristatymo išlaidos (prekių grąžinimo išlaidos nėra grąžinamos).
11.5. Jei Pirkėjas Booo.lt įsigijo prekių komplektą, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą, t.y. Pirkėjas prekių grąžinimui numatytomis teisėmis gali pasinaudoti tik visų komplekte esančių prekių atžvilgiu.
11.6. Jei Pirkėjas pasirinko kitą negu Pardavėjo siūlomi pigiausi prekės pristatymo būdai, skelbiami ČIA, skirtumas, susidaręs tarp Pirkėjo pasirinkto prekės pristatymo būdo ir pigiausio prekės pristatymo būdo Pirkėjui nėra grąžinamas.

12. Netinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo tvarka
12.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
12.2. Jeigu Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekę, Pirkėjas turi teisę reikalauti vieno iš šių teisių gynimo būdų: 12.2.1. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;
12.2.2. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;
12.2.3. kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
12.2.4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.
12.3. Jeigu prekė neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas turi teisę reikalauti, kad būtų užtikrinta tinkama prekės kokybė, proporcingai sumažinta prekės kaina, arba vienašališkai nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį. Kad būtų užtikrinta tinkama prekės kokybė, Pirkėjas turi teisę pasirinkti reikalauti prekę pataisyti (remontuoti) arba reikalauti ją pakeisti, išskyrus atvejus, kai reikalavimo nebūtų įmanoma įvykdyti arba Pardavėjas dėl to patirtų neproporcingų išlaidų, palyginti su išlaidomis kitam reikalavimui įgyvendinti, atsižvelgiant į visas aplinkybes, įskaitant: 1) prekės vertę, jeigu prekė neturėtų trūkumų; 2) prekės trūkumų (neatitikties) reikšmingumą; 3) tai, ar kitokio reikalavimo taikymas nesukeltų nepatogumų Pirkėjui.
12.4. Pirkėjas turi teisę reikalauti proporcingai sumažinti prekės kainą arba nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį tik tuo atveju, jeigu:
12.4.1. Pardavėjas prekės nepataisė ar nepakeitė arba prekę taisant ar keičiant Pardavėjas nesutiko padengti prekės grąžinimo išlaidų arba prekės pašalinimo ir įdiegimo išlaidų, kai prekė buvo tinkamai įdiegta (instaliuota, įrengta ar įmontuota) arba Pardavėjas, atsisakė užtikrinti tinkamą prekės kokybę;
12.4.2. prekės trūkumas atsirado, nors Pardavėjas bandė užtikrinti prekės kokybę;
12.4.3. prekės trūkumas yra esminis;
12.4.4. Pardavėjas pareiškė ar iš aplinkybių yra aišku, kad jis per protingą terminą neužtikrins tinkamos prekės kokybės arba tai sukels didelių nepatogumų Pirkėjui.
12.5. Pirkėjas neturi teisės nutraukti pirkimo-pardavimo sutarties, jei prekės trūkumas yra nedidelis.
12.6. Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
12.6.1. pranešti apie tai Pardavėjui sąskaitoje faktūroje nurodytu kontaktu arba Booo.lt el. paštu info@booo.lt, Pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes, užsakymo nr. jei jis nėra prarastas;
12.6.2. pateikti prekių įsigijimo dokumentą, garantiją patvirtinantį dokumentą (jei jis buvo išduotas);
12.6.3. pateikti laisvos formos prašymą ir pateikti jį Pardavėjui arba Booo.lt.
12.7. Teise grąžinti netinkamos kokybės prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per prekių įsigijimo dokumente nustatytą jos kokybės garantijos terminą, kurį nurodo Pardavėjas, iš kurio Pirkėjas įsigijo prekę. Vartotojams įsigyjant prekes, prekių kokybės garantija yra skirtinga kiekvienai prekių kategorijai.
12.7.1 Laikrodžiams taikoma 24 mėn. garantija 12.7.1.1 Garantija netaikoma laikrodžio baterijai, korpusui, apyrankei ir karūnėlei, dėžutei ar kitiems prekės priedams. Taip pat jei laikrodis sugedo pažeidus jį mechaniškai, t. y. sudužo, įlinko, nusibraižė. Jei laikrodis buvo prieš tai remontuojamas ne booo.lt, garantija taip pat netaikoma.
12.7.1.2 Jei kvarcinis laikrodis (su baterija) sustojo dar nepasibaigus garantiniam terminui, informuokite mus el. paštu info@booo.lt ir mes išspręsime susidariusią problemą. DĖMESIO: primename, kad pakeitus laikrodį ne booo.lt, garantija laikrodžiui nebegalioja.
12.7.1.3 Informuojame, kad laikrodžių korpusų, apyrankių bei užsegimų padengimai yra jautrūs ugnies bei cheminiams pažeidimams, kurie gali atsirasti dėl užpurkštų kosmetikos priemonių, rūgšties likučių, skalbimo priemonių, oksidacijos.
12.7.2 Akiniams ir akiniams nuo saulės taikoma 24 mėn. garantija
12.7.2.1 garantija netaikoma akinių dėklui ar kitiems papildomiems prekės priedams.
12.7.2.2 garantija netaikoma mechaninių pažeidimų atveju (lęšių ar rėmelių subraižymas) ar pažeidimų ugnimi, cheminėmis, kosmetinėmis, skalbimo ar kitomis priemonėmis. Garantija taip pat netaikome nesilaikant prekės aprašyme nurodytos naudojimo instrukcijos.
12.8. Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas. Jei prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės ir jei netinkama kokybė patvirtinama Pardavėjo gavus grąžintas prekes, Pardavėjas grąžina Pirkėjui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas.
12.9. Pinigai Pirkėjui grąžinami nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 d.d. po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės prekę, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Pinigai už prekę grąžinami Pirkėjui tokiu pačiu būdu, kokiu Pirkėjas mokėjo už prekę jos įsigijimo metu, nebent Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip. Pirkėjas visais atvejais turi teisę reikalauti, kad pinigai būtų grąžinti į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą.
12.10. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.
12.11. Atskiros Pardavėjo netinkamos kokybės prekių grąžinimo taisyklės gali būti numatytos jei jos pateikiamos kartu su prekėmis pateikiamuose garantijos dokumentuose. Tokios Pardavėjo taikomos prekių grąžinimo taisyklės taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šioms Taisyklėms. Esant neatitikimui tarp šių Taisyklių ir atitinkamo Pardavėjo taikomų taisyklių, pirmenybė teikiama šioms Taisyklėms.

13. Prekių keitimas ir grąžinimas pristačius ne tas prekes
13.1. Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 7 (septynias) darbo dienas, informuoti apie tai Booo.lt el. paštu info@booo.lt. Gavusi informaciją apie pristatytas ne tas prekes, Booo.lt įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami nedelsiant bet ne vėliau kaip per 5 d.d. po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie tai, kad buvo gautos ne tos prekės, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.
13.2. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka numatyta Taisyklių 14 skyriuje.

14. Bendros prekių ir pinigų grąžinimo taisyklės
14.1. Dėl prekių, pirktų iš Pardavėjų, grąžinimo (nepriklausomai nuo grąžinimo pagrindo) Pirkėjas turi teisę kreiptis tiesiogiai į Pardavėją.
14.2. Visos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos tuo pat metu, kai yra grąžinama Pirkėjo įsigyta prekė.
14.3. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Prekė laikoma tinkamai supakuota tada, kai ji yra įdėta į papildomą išorinę pakuotę (įdėta į dėžutę, maišelį, apvyniota popieriumi ir pan.) ir ši pakuotė yra sandariai uždaryta (pavyzdžiui, užklijuota). Jei grąžinamos prekės yra dužios ar trapios, jos turi būti papildomai apsaugomos nuo smūgių apvyniojant kelių sluoksnių popieriumi, audeklu arba burbuline pakavimo plėvele ir tada įdedamos į išorinę siuntinio pakuotę (dėžutę, maišelį, popierių). Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie Pirkėjo buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą ar paštomatą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti grąžinimo Pardavėjui metu.
14.4. Grąžinti Prekes Pirkėjas gali išsiųsdamas jas į Booo.lt nurodytą paštomatą, grąžindamas per kurjerius arba tiesiogiai Pardavėjui iš anksto sutarus vietą ir laiką Vilniaus mieste. Prekes Pardavėjui reikia grąžinti adresu, kuris nurodomas Pardavėjo Pirkėjui pateiktoje sąskaitoje faktūroje.
14.5. Pinigai už prekę grąžinami Pirkėjui tokiu pačiu būdu, kokiu Pirkėjas mokėjo už prekę jos įsigijimo metu, nebent Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip. Pirkėjas visais atvejais turi teisę reikalauti, kad pinigai būtų grąžinti į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą.

15. Atsakomybė
15.1. Pirkėjas atsako už neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis Booo.lt.
15.2. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, www.booo.lt naudojimosi taisyklėmis nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
15.3. Jei Booo.lt pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Booo.lt negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas (išskyrus tuos atvejus, kai Pardavėjas aiškiai nurodo, jog paspaudus konkrečią nuorodą galima susipažinti su Pirkėjui siūlomos prekės savybėmis ir kt. informacija apie siūlomą prekę), yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Booo.lt nėra įpareigota patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.

16. Booo.lt taikomos rinkodaros priemonės
16.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti Booo.lt įvairias akcijas ar žaidimus.
16.2. Booo.lt turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar žaidimų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Booo.lt taip pat turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti nuolaidų kuponų suteikimo, jų panaudojimo atsiskaitant už prekes sąlygas ir tvarką, taip pat juos panaikinti. Bet kokie akcijų sąlygų, nuolaidų kuponų gavimo ir panaudojimo atsiskaitant už prekes tvarkos pakeitimai ar panaikinimas galioja nuo pakeitimų (panaikinimo) priėmimo momento.

17. Apsikeitimas informacija
17.1. Visa komunikacija, susijusi su prekių įsigijimu naudojantis Booo.lt, nepriklausomai nuo prekės Pardavėjo, vykdoma per Booo.lt, Booo.lt elektroninės prekybos tinklapyje nurodytais kontaktais. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas ir Pardavėjas komunikaciją susijusią su prekėmis vykdo kitais būdais nei per Booo.lt, Booo.lt neprisiima jokios atsakomybės ir rizikos galinčios kilti dėl tokios komunikacijos.
17.2. Booo.lt šių Taisyklių ir Privatumo politikos numatyta tvarka visus pranešimus siunčia užsakant prekes nurodytu elektroninio pašto adresu arba SMS žinute jo nurodytu telefono numeriu.

18. Baigiamosios nuostatos
18.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
18.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
18.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
18.4. Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo parengtu ir Booo.lt perduotu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl Booo.lt įsigytos prekės iš Pardavėjo Pirkėjas (fizinis asmuo, vartotojas) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) - ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.